lørdag 7. februar 2015

Uforenlig med våre verdier

Uforenlig med våre verdier er tittelen på lederen i Adresseavisen lørdag 07.02, der avisen gir til syne sitt syn på forslaget om tiggeforbud, som nå er trukket tilbake:
  
Avisen sier ”….ideen om å forby tigging er en umulig tanke i en human nasjon”, og forslaget er ”ikke forenlig med grunnleggende medmenneskelige verdier.” Adresseavisen sier videre ”Det finnes lover mot organisert kriminalitet, tyveri og menneskehandel. Politiet kan gripe inn mot trakassering, ordensforstyrrelser og forsøpling. Det er til og med ulovlig å overnatte i parker og gater. Men det er lov å be om hjelp, og slik må det også være. De mange og sterke reaksjoner på forslaget viser at medmenneskelighet står strekt i samfunnet vårt. Ikke minst er kirken en tydelig stemme for de svakeste i samfunnet. Vi kunne ønske våre politikere hadde den samme evnen til prinsipiell tenkning.”

Jeg er fullt og helt enig i Adresseavisens vurderinger her. Og spørsmålet om tiggeforbud i Norge har klar relevans til skolens oppdrag.. Da tenker jeg på formålsparagrafen for videregående opplæring (gjengitt på Rektors refleksoner 15.06.13 under tittelen Vårt oppdrag), der det heter:

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Dersom elever går ut av Brønnøysund videregående skole og ikke klarer å se de medmenneskelige aspekter og grunnleggende menneskerettigheter når politiske og samfunnsmessige vurderinger skal gjøres, har vi ikke lykkes i å oppfylle opplæringsloven på dette punktet.

Og til slutt: All ære til Adresseavisen, som gjentatte ganger over lang tid klarer å sette grunnleggende humane verdier på dagsorden og beskrive problemstillingene ut ifra den svakestes perspektiv. Her lever avisen så absolutt opp til sin egen framstilling som Midt-Norges frie stemme.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar