tirsdag 26. mars 2013

TimetellingI læreplanene for de ulike fagene står det oppført et timetall. Dette er å betrakte som et lovfestet minimums timetall som elevene skal ha. Men kravet lager utfordringer for skolene. En juleavslutning, en orientering fra helsesøster eller rådgiver, en kulturell forestilling, en time for lån av lærebøker for skoleåret, en innføring i bruk av nødvendige dataprogrammet med mer fører til at fagene mister timer. Av og til når lærere er borte klarer vi heller ikke å sette inn vikarer.  Det vil altså uansett gå bort noen timer.

Dersom vi hadde utvidet antall skoledager (eks. redusert på vinterferien), eller dersom skoledagen hadde hatt flere timer hadde vi hatt muligheter til å ta hånd om dette på en bedre måte, selv om det med 26 klasser og 460 elever ville gått med betydelige ressurser til å holde styr på alle skolens ulike kombinasjoner av lærere, klasser og fag.

Hva gjør vi så? I skolens elektroniske system iSkole skal lærerne i tillegg til å føre karakterer, fravær m.m. også angi om timer er avholdt eller ikke. Med bakgrunn i dette skal skolens ledelse følge med om enkelte fag har mistet spesielt mange timer. I så fall skal elevene få flere timer i dette faget, men det blir da gjerne på bekostning av andre fag.

Skolen skal gi elevene mer enn faglig opplæring, det bekreftes av et raskt blikk på opplæringslovens § 1 eller den generelle del av læreplanen. Men slik situasjonen er i dag, er det uunngåelig at f.eks. et undervisningsopplegg om mobbing går på bekostning av det lovfestede undervisningstimetallet i fagene.  Dersom læreplanens krav hadde vært endret slik at et eks. 2 % av timetallet kunne vært omdisponert til ikke rent faglige aktiviteter, så kunne vi med langt bedre samvittighet ha latt elevene overvære et kulturelt arrangement eller hatt en avslutning i klassen.  Men et slikt grep er det politikere og myndigheter som må gjøre.

onsdag 6. mars 2013

Positive nyheter for fagopplæringen

Sør-Helgeland opplæringskontor flytter nå til skoletunet. Dette forventes å gi svært positive effekter. For det første får vi en samlokalisering med skolens rådgivertjeneste, OT-kordinator og studieverksted. For det andre kommer elevene tett innpå opplæringskontoret, og for det tredje vil skolens yrkesfaglærere og opplæringskontoret langt lettere kunne dra gjensidig nytte av den fagkompetansen de innehar.

Det er derfor all grunn til å regne med at virkningen blir flere lærlinger ut i arbeidslivet, med større grad av gjennomføring og lavere frafall.