torsdag 20. juni 2013

Min tale til avgangselevene på VG3 torsdag 20.06.13
Kjære alle sammen!

 I dag skal jeg holde to taler til dere. En her på LHL og en nede i byen på Torghattfestivalen etterpå.  Nå har jeg lyst til å reflektere over hvorfor vi er her, og hva som er hensikten med skolegangen.

Ja, hvorfor er vi egentlig her på LHL i dag? Hva er dette slags arrangement, med fullt av bunadskledde jenter og oppdressede gutter med slips?  Feirer lærerne dere? Feirer dere at dere er ferdig? Eller er det først og fremst et samvær? Alle tre delene er nok riktige i større eller mindre grad, men for meg er tilstelningen først og fremst et samvær - det å være sammen både elever, lærere og andre.

Men har vi ikke hatt nok samvær i årene som har gått? 190 dager i året i tre år, skulle ikke det holde? Det er vanlig å markere overganger. F.eks. konfirmasjon, bryllup, og når en slutter på en arbeidsplass. Det som er spesielt her, og som gjør dette arrangementet ekstra verdifullt, er at denne markeringen avslutter en skolegang. Dere er ferdige, ikke bare med tre år på videregående skole, men med 13 års obligatorisk skole, og våre lærere er ferdige med 1-3 års arbeid med dere.  Det er et svært og ufattelig viktig arbeid som dere sammen med lærerne har lagt ned. Lærerne skal legge til rette for at dere kan tilegne dere kunnskap og ferdigheter, og skolen skal formidle holdninger og verdier.  Oppdraget fra det norske samfunnet til skolen, der lærerne står i første rekke, er nedfelt i opplæringslovens § 1-1: formålsparagrafen. Denne sammen med læreplaner og forskrifter er ikke bare et styrende dokument for lærere, rektor og alle andre ansatte i skolen, men også et styrende dokument for dere som elever. Bl.a. sier formålsparagrafen at:

Opplæringa skal opne dører mot verda og framtida og gi dere historisk og kulturell innsikt og forankring.  Dere skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva deres og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Dette er ikke småtteri!! Eksemplene viser med tydelighet at skole er en av de viktigste arbeidsplasser i hele vårt samfunn.

En god måloppnåelse avhenger fullt ut av engasjement og deltakelse både fra elever og lærer. Ut ifra det som er sagt her i dag, har dere til sammen lykkes svært godt med sammen å skape gode forhold for læring og sosial dannelse og vekst. Selv om det nok har vært en dag av hvert, og ikke alle dager har vært like gode, er det mitt håp for dere alle at dere sitter igjen med dette positive hovedinntrykket. Dermed er dere godt rustet til å møte de utfordringer, både faglige og personlige som garantert vil møte alle dere i en eller annen form i framtiden.

På vegne av Nordland Fylkeskommune, Brønnøysund vg skole og meg selv vil jeg avslutningsvis få takke dere alle sammen, både elever og lærere for den innsikt, faglige kunnskaper, kulturelle og mellommenneskelige forståelse dere enkeltvis og sammen med de andre har bidratt til å utvikle, til stolthet og glede for oss alle sammen, både nå og i de kommende år!

Takk for meg!

lørdag 15. juni 2013

Vårt oppdrag


Brønnøysund videregående skole er en arbeidsplass der oppdraget og forventningene nærmest er uendelig store. Til sammen skal elever og lærere, sammen med ledelse og andre ansatte, bidra til at formålet med opplæringen oppfylles. Og når jeg tenker over hva dette egentlig innebærer, så skjønner jeg at vi som arbeider her har en av de viktigste og mest betydningsfulle arbeidsplasser en kan tenke seg på Sør-Helgeland. Dette gjør meg skikkelig ydmyk i forhold til den jobben jeg og mine medarbeidere sammen med vår elever har å gjøre. Her er formålsparagrafen for opplæringsvirksomheten vår:

       Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
       Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
       Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
       Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
       Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
       Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
       Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

tirsdag 11. juni 2013

Stemmerettsjubileet


Ved Brønnøysund videregående skole startet den offisielle markeringen for stemmerettsjubileet 19. april. Da deltok ca. 400 17-19 åringer sammen med skolens ansatte på et flott arrangement på samfunnshuset med internasjonal underholdning, med taler fra elever og lærere og utdeling av bøker.

I dag, på selve den offisielle markeringsdagen 11. juni, fikk alle våre ansatte servert marsipankake, samt noen ord om jubileet. Hele stasen ble påspandert av fylkesrådet i Nordland. Flott! Som offentlig skole er det helt naturlig at stemmerettsjubileet står sentralt i bevisstheten til både hos elever og ansatte.

Hvordan står det da til med kvinners representasjon i elevenes egne valgte grupper? Elevrådslederne de siste årene har i hovedsak vært jenter, og det samme har lederne for Operasjon dagsverk og Internasjonal uke vært. Mens presidenten for rødrussen nesten uten unntak har vært en gutt. Mitt spørsmål til elevene blir da: Hvorfor er det slik?