lørdag 15. juni 2013

Vårt oppdrag


Brønnøysund videregående skole er en arbeidsplass der oppdraget og forventningene nærmest er uendelig store. Til sammen skal elever og lærere, sammen med ledelse og andre ansatte, bidra til at formålet med opplæringen oppfylles. Og når jeg tenker over hva dette egentlig innebærer, så skjønner jeg at vi som arbeider her har en av de viktigste og mest betydningsfulle arbeidsplasser en kan tenke seg på Sør-Helgeland. Dette gjør meg skikkelig ydmyk i forhold til den jobben jeg og mine medarbeidere sammen med vår elever har å gjøre. Her er formålsparagrafen for opplæringsvirksomheten vår:

       Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
       Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
       Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
       Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
       Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
       Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
       Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

1 kommentar:

  1. Hei Kai,
    Flott å se at du har tatt i bruk blogg på denne måten, og at du bruker den til å minne oss om formålsparagrafen. Egentlig skulle vel alle som arbeider i skolen kaste et blikk på den hver kveld før sengetid og spørre seg sjøl: er det dette jeg har gjort i dag?

    SvarSlett